A templom története

Angyalföld területét a terézvárosi plébániából választották le, mert lelkipásztori ellátása a nagy távolság miatt nehézségekbe ütközött.

1910-ben templomépítő egyesület alakult. 1912-ben megvették a Szent László u. 26. számú házat, és ennek üveges fedett udvarán rendezték be ideiglenesen a kápolnát. 1916-ban helyi lelkészség szerveződött, 1919-ben önálló plébánia lett. 1928 őszén telket kaptak templom és paplak építésére. Az alapkövet ez év decemberében Serédi bíboros úr helyezte el, és már 1929. november 10-én felszentelte a templomot.

A templomot és plébániát Petrovácz Gyula tervei alapján Hallmann Pál építette. A tőzeges altalajon süllyedni kezdett az épület. Betonoszlopok elhelyezésével megerősítették a falakat, kijavították a padlózatot. A II. világháború komoly károkat okozott, különösen a plébániaépület rongálódott meg.

Leírása

Neogót stílusú, latinkereszt alaprajzú, háromhajós templom, félköríves záródású apszissal. Főtornyát két alacsony kíséri. Huszártornya is van.

A stáció képeit Antal Károly szobrászművész készítette, és Vignáli Gusman bronzba öntötte. A szószék ruskicai márványból készült. A templom orgonája három manuálos, 33 regiszteres. 1942-ben a rákosfalvai Rieger cég készítette.

A templombelső ékessége a három szárnyasoltár, melyek 1939-1942 között készültek, Molnár C. Pál alkotásai.

A főoltár képei Szent László életéből vett jeleneteket ábrázolnak.

A bal fölső oldalkép Szent László születését ábrázolja realista és idealista elemek keveredésével. A realista elemek a szülés körüli részletek, a tárgyak, a kancsó, a háttérben a szüléstől fáradt édesanya. A dajka karján ül az újszülött, de az angyalok érkezése mutatja, hogy itt valami isteni történik, a párnán lévő korona pedig már előre jelzi királyságát. A bal fölső második kép az egyik leghíresebb legendája. A cserhalmi ütközet utáni menekülés alkalmával Kerlés falu mellett megpillantott egy kunt, aki egy magyar lányt rabolt és ragadott el lóval. Hosszú időn keresztül üldözte a lovast, de nem tudott a közelébe kerülni. Akkor László bíztatására a lány lerántotta a kunt a lóról, így került sor a közelharcra, megmentve a lányt. A bal alsó képen azt a küzdelmet láthatjuk, amikor Kapolcs vezér eleste után László megkülzd a kunok vezérével, Ákossal. A Duna mellett zajlott le ez az ütközet, melyben legyőzte ellenfelét. A mellette lévő képen a Tordai hasadék legendáját láthatjuk. A harc közben vagy annak szünetében László a nagy hegy irányába lovagolt, amikor hirtelen utólérték őt a kunok. Ekkor így fohászkodott Istenhez: "Szabadíts meg Uram, hisz Érted harcoltam". És ekkor óriási robajjal egy mély szakadék keletkezett közte és üldözői között, a Tordai hasadék. A jobboldalon lévő felső képen Salamon király ellen indul közvitézi ruhában. Salamon Pozsony várából megpillantja a közeledő nemes lovagot, ő maga is közvitéznek öltözve indul az ismeretlen nemessel megharcolni, de amikor közelbe ér, látja, hogy a vitéz fölött angyal lebeg, előtte füstoszlop. Mindenki nagy megdöbbenésére meghátráli. Salamon maga mondta, hogy embertől nem hátrálok meg, de itt Isten angyalai védik ezt az embert. A mellette lévő képen a nagyváradi püspökség alapítása látható. Itt is angyal mutatja meg neki a Nagyboldogasszony tisteletére építendő templom helyét a Körös partján. Az alsó képen megint egy csoda, amely Mózesre emlékeztet. Amikor egy alkalommal a kunok elleni harcban nagyon elfáradt, eltikkadt a nép, közel s távolban ivásra lehetőség nem volt, és éppen küzdelembe kellett indulniok, László ekkor Istenhez fohászkodott segítségért, és a sziklára ütött. Kardja mentén forrás fakadt, amit ma is László kútjának neveznek. A jobb alsó képen a halála pillanata, ezt is csodás elemek kísérik. László egy alkalommal megvilágosításért imádkozott, hogy mit tehetne még Istennek. Ekkor azt a belső indíttatást kapta, hogy induljon Jeruzsálembe és haljon meg Krisztusért úgy, ahogy Krisztus meghalt őérte. Így kereszteshadjáratra készült, de a nagy nemzetközi hírnév miatt a frankok, a lotaringok és az alemánok - ez látható a középképen - fölkeresték Lászlót, és megkérték, hogy legyen ő az egyesült seregek vezére, és így induljanak Szentföldre. Erre azonban már nem került sor, mert megbetegedett és meghalt.

A baloldali szárnyasoltár a Jézus Szíve oltár. A középső képen látható vizitációs nővér Alacoque Szent Margit Mária, aki Paray-le-Monialban élt 300 évvel ezelőtt. 1673-ban megjelent neki Jézus, akinek szíve kristályszerűen sugárzott, és kérte, hogy Margit Mária terjessze el a világon szívének nagy szeretetét.

Az oldalképek egészen szoros összefüggésben vannak a középképpel. A bal felső Jézus megkeresztelése a Jordán vizében. Alatta a szamáriai asszonnyal az élet vizéről beszél Jézus.

A jobb fölső képen a gyermekeket hvja magához, akiknek szíve közelében kell lenniük. A jöbb alsó képen az emmauszi tanítványok a kenyértörésben ismerik föl az Urat.

A jobboldali mellékoltár a Rózsafüzér Királynőjének oltára. Középképén Szűz Mária a kép abszolut középpontja a karján ülő kisgyermek Jézussal. Glória nincsen, a legritkább, hogy Molnár C. Pál glóriát festett. Szent Domonkos térdel Szűz Mária előtt.

Az oldalképek közül időrendi sorrendben az első a jobb alsó, Szűz Mária bemutatása a templomban. Szűz Mária kicsi gyermekkorától a templomban élt és nevelkedett, ott tanították őt a törvény ismeretére. A bal alsó kép, az angyali Üdvözlet éppen ezért a templomban történik. Mária a templomban imádkozik, amikor az angyal jön. A liliom szüzességét jelzi, a galamb a Szentlélek jelképe. A bal fölső a názáreti kép. Érdekes, hogy Mária és József a képnek teljesen külön oldalán vannak, és mégis egység, harmónia, béke van ebben a családban. A jobb fölső kép az Egyiptomba menekülő Szent Családot ábrázolja.

Az orgona rövid bemutatása

A Béke téri orgonát 1942-ben építette a Rieger Magyar Királyi Orgonagyár. Az orgona három manuálos, 33 regiszterű, elektro-pneumatikus rendszerű, mely 2141 sípot foglal magában. Stílusát tekintve az orgona romantikusnak mondható, a sok 8-as fuvola és vonósok miatt. A hangszer a második világháború alatt épült, amikor az orgonához szükséges fém előállítása nehézségekbe ütközött, ugyanis a sípok anyagának összetételénél a horgany a meghatározó az ón helyett. Ez adja meg az orgona hangzását. Az orgona a háború alatti bombázások folyamán súlyosan megsérült. A helyreállítását 1945 májusában végezték, az akkori körülmények között. Megépítése óta, alapos felújítás nem történt rajta. Az éppen szolgálatot teljesítő kántorok, orgonisták kisebb-nagyobb munkálatokat végeztek és végeztettek - különösen igaz ez a játszóasztalra - , ami inkább rontott, mint javított az orgona állapotán. Az orgona gyakori meghibásodása, elhasználódása, és további romlása miatt az egyházközség közgyűlése elé terjesztettem ügyét. Többszöri tárgyalás és vélemények, valamint az anyagi lehetőségek megvizsgálása után szakvéleményt kértünk Kárpáti József orgonaművésztől, aki nagyon jól ismeri orgonánkat, hiszen 1948 - 1961-ig a templom orgonistája, kántora, karnagya volt. Véleménye szerint: "Az orgona jelenlegi állapota megérett arra, hogy szakszerű és alapos felújításra kerüljön. A játszóasztal teljes mértékben elhasználódott, pedál és manuálklaviatúrák repedezettek, javíthatatlanok. Billentyűzete, érintkezői elfáradtak, beégtek, hiányosak, vezetékek szigetelései tönkrementek. Ennél fogva javításukra pénzt költeni nem célszerű. Tapasztalatom szerint, ilyen korú orgonák játszóasztala gazdaságosan nem javítható. Ezért egyetértek a BKM Kft. árajánlatával, melyben új játszóasztal készítését javasolja. A hangszer belső alkatrészeinek portalanítása, tisztítása, megfelelő javítások, a hangolhatóság beállítása elkerülhetetlen. Javaslom a hangszer membránjainak, mágneseinek, ólomcsöveinek átvizsgálását és szükséges cseréjét." Utoljára 1991-ben végeztek részleges javításokat, tisztítást, hangolást és membráncserét. A BKM Kft. szakemberei végezték a felújítást. Az összes sípot kiszerelték, megtisztították, megjavították. Sajnos néhány nyelvsípot nem tudtak megjavítani, ezek helyére másikat raktak be. A hangolást elvégezték. A membráncsere csak a nem működő sípoknál volt lehetséges. A játszóasztal kicserélésre került, az új natúr tölgyfa színű, és elkerült a kórus közepéről a jobb oldalra. Ez lehetővé teszi a kántor jobb tájékozódását a templomban, valamint nagyobb hely szabadult fel az énekkar és zenekar számára. Köszönet illeti a BKM Kft. dolgozóit, hogy a munkálatokat elvállalták, határidőre befejezték, és minőségi munkát végeztek a helyszínen is, és a gyárban is.